Lista aktualności Lista aktualności

Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG)

W dniu 10 listopada br. w Nadleśnictwie Rudka odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG) wieńcząca prace urządzania lasu na kolejne dziesięciolecie.

Narada Techniczno-Gospodarcza, zwoływana jest przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych nie później niż w pierwszym kwartale pierwszego roku obowiązywania sporządzanego planu urządzenia lasu. Podstawowym zadaniem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu", akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000”, a także analiza i akceptacja zadań w minionym okresie obowiązywania planu urządzenia lasu. Naradzie przewodniczył zastępca dyrektora RDLP pan Piotr Karnasiewicz.

Na Naradę Techniczno-Gospodarczą do Nadleśnictwa Rudka przybyli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Zespołu Ochrony Lasu w Olsztynie, jednostek samorządowych, jednostek PSP, jak również przedstawiciele wykonawcy projektu planu - Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku. Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka przedstawił analizę gospodarki przeszłej za ubiegłe 10-lecie 2008-2017, podsumowującą działalność Nadleśnictwa w tym okresie. Następnie swój referat wygłosił również wykonawca projektu planu, w którym przedstawiony został w syntetycznej formie plan gospodarki leśnej na przyszłe dziesięciolecie 2018-2027. Każdy uczestnik narady mógł wziąć udział w dyskusji na temat przedstawionego projektu planu oraz zgłaszać swoje ewentualne uwagi.

Powstający dokument będzie obowiązywał przez kolejne 10 lat, wyznaczając kierunki i cele zrównoważonej gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Rudka.

Nadleśnictwo Rudka zrealizowało dotychczasowy plan w ponad 90%. Rozmiar niektórych, planowanych zadań gospodarczych został nawet przekroczony. Przeprowadzone prace urządzania lasu wykazały, w stosunku do minionego okresu, wzrost średniej zasobności drzewostanów na jeden hektar powierzchni leśnej, z wynoszącej dotychczas 244 m3 na 282 m3. Nastąpił również wzrost średniego wieku  drzewostanów z 59 na 66 lat. Zmienił się stosunek użytków rębnych do przedrębnych – w przyszłym PUL będzie to 54% do 46%. Istotnym parametrem określonym w toku prac urządzeniowych, wskazującym na wysoką jakość przyrodniczą lasów Nadleśnictwa Rudka, jest ilość drewna martwego, wynosząca obecnie 9,47 m3/hektar.