Asset Publisher Asset Publisher

Charakterystyka drzewostanów

W lasach Nadleśnictwa Rudka przeważają drzewostany liściaste i mieszane stanowiące 87%, w których dominuje dąb. Na szczególną uwagę zasługują: 500-letni dąb Rudosław z Podlasia, pierwowzór symbolu Nadleśnictwa, uroczy kompleks parkowo-dworkowy w Siemionach z grupą 56 prawie 400-letnich dębów tworzących zbiorowy pomnik przyrody, a także  Rezerwat Przyrody Koryciny.

Teren nadleśnictwa jest bardzo zróżnicowany przyrodniczo. Bogaty jest zarówno świat zwierzęcy, jak i roślinny.

Średni wiek drzewostanu ciągle wzrasta i obecnie osiągnął 59 lat. W bieżącym planie urządzania lasu na lata 2008-2017 wielkość odnowień i zalesień określono na 1130 ha, prace pielęgnacyjne w młodnikach na powierzchni 879 ha, zaś w starszych drzewostanach na powierzchni 10218  ha. Etat (maksymalna wielkość) pozyskania grubizny wynosi 681 tys. m ³ w dziesięcioleciu. Średnia lesistość Nadleśnictwa wynosi 21%. Przeciętny roczny przyrost drzewostanów kształtuje się na poziomie 6,65 m3/ha, a średnia zasobność wynosi  244 m3/ha. Lasy są bardzo rozproszone i w większości (69% powierzchni) stanowią własność prywatną. Najbardziej rozpowszechnionymi zespołami leśnymi jest grąd miodownikowy Melliti-Carpinetum i sosnowo-dębowy bór mieszany Pino-Quercetum. W zatorfionych dolinach strumieni występuje łęg jesionowo-olszowy Circaeo-Alnetum, najczęściej z drzewostanem złożonym wyłącznie z olszy. Miejscami można też spotkać grąd Tilio-Carpinetum.