Web Content Display Web Content Display

Użytkowanie

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów , obejmujące pozyskanie drewna, choinek, a także zbiór płodów runa leśnego. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Zasadę użytkowania lasu, opartą na idei trwałości lasu, zgrabnie ujął już dawno temu Ignacy Krasicki:

„Jest to stary błąd, na tym utrzymanie lasu zasadzać, żeby żadnego drzewa nie tykać. Każda rzecz w przyrodzeniu ma swój kres, do którego przyszedłszy, trwa czas niejaki w doskonałym stanie, ten przebywszy, psuć się musi. Drzewo przestarzałe staje się niezdatnym i próżno miejsce zalega: trzeba go więc w czasie doskonałej jego pory wycinać, ale w tym wycinaniu tak poczynać roztropnie, żeby aktualna korzyść dalszej nie przeszkadzała."

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć, określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu).

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – użytkowanie drzewostanów „dojrzałych"; podstawowym celem jest tu odtworzenie  lub przebudowa drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu drzew uznanych za niepożądane lub szkodliwe dla pozostałych wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć pozaplanowych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach,

Lasy Państwowe w coraz większym stopniu mechanizują prace leśne. W lesie pracuje coraz więcej maszyn, takich jak harwestery i forwardery. Podnoszą one ergonomię i wydajność prac pozyskaniowych. Maszyny te są własnością jednostek LP lub zakładów usług leśnych, wykonujących zadania na zlecenie LP.

W ramach tzw. użytkowania ubocznego w  lasach zbieramy grzyby oraz owoce borówki, jeżyny, maliny, róży, żurawiny, bzu czarnego, głogu, jarzębu, orzechów laskowych i wiele innych, których nie sposób tutaj wymienić. Warto pamiętać, że te wszystkie płody leśne każdy może swobodnie zbierać na własne potrzeby, oczywiście w sposób niezagrażający populacji danego gatunku.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Nadleśnictwo Rudka prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 15,3 tys. ha i pozyskuje rocznie ok. 61 tys. m3 drewna.

Rozmiar pozyskania wynika ze stosowania cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach młodszych klas wieku, cięć rębnych w drzewostanach starszych oraz cięć przygodnych, będących następstwem nieprzewidzianych sytuacji (np. klęsk żywiołowych, gradacji owadów).

 W cięciach przedrębnych w 2013  r. w Nadleśnictwie Rudka pozyskano 40,5 tys. m3 grubizny, w cięciach rębnych  28,8 tys. m3. Pozyskanie drewna  iglastego stanowi 51%, główne gatunki to: sosna, świerk oraz modrzew. Z gatunków liściastych pozyskuje się brzozę, dąb, osikę, olszę, grab, jesion, klon, wiąz, lipa, topola.

Ok. 65 % drewna pozyskiwanego w  Nadleśnictwie Rudka trafia do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli, zakładów stolarskich. Pozostała część drewna kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych.